Jäseneksi

Limonaatia ry:n jäseniltä edellytetään taidealan ammattilaisuutta tai korkeatasoista harrastuneisuutta. Myös kannatusjäsenyys on mahdollista. Hallitus hyväksyy jäsenet.

Jos haluat jäseneksi tai kannatusjäseneksi, ota yhteyttä: limonaatiary@gmail.com

JÄSENMAKSU:

20 € / hlö / vuosi, jäsenet

50 € / ryhmä / vuosi, jäsenet

10 € / hlö / vuosi, kannatusjäsenet

 


SÄÄNNÖT

Limonaatia ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Limonaatia ry ja sen kotipaikka on Pornainen.

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa laadukasta taidetta ja kulttuuria kaikenikäisille ihmisille hyvän maun mukaisesti ja sitä kautta edistää hyvinvointia.

Yhdistyksen tarkoitus on

 • tarjota, edistää ja ylläpitää taiteiden harrastusta ja tasoa
 • koota taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan
 • edistää ihmisten omaehtoista kulttuuriharrastusta
 • uudistaa ja kehittää kulttuurikäsitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa projekteja musiikin, draaman, tanssin ja kuvataiteen avulla.

Yhdistys järjestää

 • harjoituksia ja harjoitusleirejä
 • konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • teatteriesityksiä
 • tanssiesityksiä ja tanssin opetusta
 • koulutusta ja seminaareja
 • ekskursioita
 • leirejä, kursseja ja kilpailuja
 • monitaiteellisia kulttuurituotantoja.

Yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden järjestöjen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Yhdistys harjoittaa myös hyväntekeväisyyttä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksuja
 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita tilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • vuokraa omistamaansa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai ryhmä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen:

* on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta

* on jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

* on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä

* ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden jollekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä yhdistyksen jäsentä, joista vähintään kaksi on hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 1. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisessa sovelletaan yhdistyslakia.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Mainokset